Algemene Voorwaarden Monipal.com

1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Account

het gratis lidmaatschap op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website.

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden.

Content

alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Monipal.com of de Leden zoals bijvoorbeeld prikbord berichten, eetlijsten, takenlijsten, kostenbeheer en advertenties.

Crew

de personen in dienst van of als vrijwilliger werkzaam voor Monipal.com.

Inloggegevens

de loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.

Lid

de natuurlijke persoon die van Monipal.com een Account heeft ontvangen.

Malware

een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.

Eetlijst

de webpagina’s met overzicht zoals wie er mee eet, wie er kookt.

Kostenbeheer

de webpagina's met ingevoerde kosten, de saldo’s van de Leden uit een groep.

Takenlijst

de webpagina’s met overzicht van de taken en gebruikers.

Sanctie

een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van het Lid.

Logboek

de webpagina's met activiteiten die Leden uit een groep hebben uitgevoerd.

Monipal.com

de website

Website

het geheel van webpagina's, software, databanken, services en door Monipal.com geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam Monipal.com en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen (zoals bijvoorbeeld Monipal.nl) en alle via deze website toegankelijke diensten.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Monipal.com en het Lid en op ieder gebruik van de Website door het Lid.

2.2 Monipal.com mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

3 Registratie voor een Account

3.1 Het aspirant-Lid kan een Account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Monipal.com.

3.2 Het Account komt tot stand nadat Monipal.com een activatiecode heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven emailadres waarmee het aspirant-Lid zijn Account kan activeren.

3.3 Monipal.com behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 Het Lid zal Monipal.com onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

3.6 Het is een Lid niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Lid verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Monipal.com de aanvraag van een (aspirant-) Lid voor een Account heeft geweigerd of een Account van het Lid na registratie heeft opgeheven.

4 Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content

4.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Monipal.com mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

4.2 In het bijzonder zal het Lid:

 1. zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 2. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 3. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Crew;
 4. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Monipal.com of derden;
 5. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website;
 6. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld het prikbord en e-mail;
 7. geen Content van Monipal.com of andere Leden ongevraagd wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 8. geen Malware verspreiden;
 9. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Content van Leden gebruiken;
 10. de beveiliging van Monipal.com niet ontwijken of verwijderen;
 11. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren.

4.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst.

4.4 Het Lid erkent dat Monipal.com niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. Monipal.com staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

4.5 Indien Monipal.com of de Crew vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Monipal.com dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Monipal.com of de Crew mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. Monipal.com en de Crew zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

4.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van Monipal.com) geen Content op de Website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website schendt;
 4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;
 6. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen.
 7. voor reclame- of marketingdoeleinden.

4.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Monipal.com hiervan op de hoogte stellen.

5 Kostenbeheer, Eetlijst, Takenlijst en Prikbord

5.1 Monipal.com garandeert niet dat de afrekening bij Kostenbeheer altijd eerlijk wordt verdeelt onder de personen. Het kan voorkomen dat er een aantal centen verschil in zit.

5.2 Monipal.com garandeert niet dat de taken eerlijk worden verdeeld over de personen.

5.3 Monipal.com is niet verantwoordelijk voor de Content die door een Lid wordt toegevoegd bij o.a. het Prikbord.

6 Sancties

6.1 De Crew kan een Sanctie opleggen aan het Lid indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Het Lid heeft recht op bemiddeling al kan Monipal.com echter eenzijdig besluiten om het recht op bemiddeling buiten toepassing te laten, bijvoorbeeld indien het Lid blijkt te handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of anderszins commerciële bedoelingen heeft.

6.2 Onverminderd enig andere recht van Monipal.com op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien het Lid in strijd handelt met artikel 4 tot en met 5 van deze Algemene Voorwaarden, Monipal.com gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

 1. door het Lid geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;
 2. het Lid de toegang tot de Website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
 3. de Account van het Lid op te heffen.

6.3 Monipal.com en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met een opgelegde Sanctie.

7 Rechten en verplichtingen van Monipal.com

7.1 Monipal.com zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan het Lid. Monipal.com garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

7.2 Monipal.com behoudt zich het recht voor om:

 1. de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 2. onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

7.3 Monipal.com garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.

7.4 Monipal.com is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Leden. De Content van Leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Leden of derden en Monipal.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

7.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Monipal.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Monipal.com is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

8 Licentie en intellectuele eigendom

8.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door Monipal.com geplaatste Content berusten uitsluitend bij Monipal.com of haar licentiegevers.

8.3 Het Lid mag de op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Monipal.com en/of het betreffende Lid.

8.4 Door het plaatsen van Content op de Website;

 1. verleent het Lid onherroepelijk toestemming aan Monipal.com om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere online of print media van Monipal.com;
 2. verleent het Lid toestemming aan andere Leden en bezoekers van de Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 3. geeft het Lid toestemming aan Monipal.com voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit voorkomt in deze Content; en
 4. doet het Lid, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

8.5 Het Lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het Lid vrijwaart Monipal.com, de Crew en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het Lid geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

9 Privacy

9.1 Monipal.com verwerkt de persoonsgegevens van het Lid die nodig zijn voor het in stand houden van de Website en het verlenen van diensten aan het Lid. Monipal.com heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacybeleid-document. Het Lid geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

9.2 Het Lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het Lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website te publiceren.

9.3 Behoudens voor zover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het Lid geen persoonsgegevens van andere Leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het Lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

10 Opheffen Account

10.1 Het Lid kan zijn Account zelf opheffen indien hij niet langer van de Website gebruik wenst te maken.

10.2 Monipal.com heeft het recht het Account van het Lid op te heffen indien het Lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn Inloggegevens.

10.3 Monipal.com en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Monipal.com en de Crew zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Monipal.com.

11.2 Het Lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Monipal.com voortvloeiende schade.

11.3 Het Lid vrijwaart Monipal.com, de Crew en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het Lid van de Website, dan wel door het niet nakomen van het Lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

12 Overmacht

12.1 Monipal.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Monipal.com ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

12.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het Lid het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat Monipal.com tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13 Varia

13.1 Het Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monipal.com aan een derde over te dragen. Monipal.com mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal Het Lid daarvan op de hoogte stellen.

13.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

13.3 De rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

13.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Monipal.com en het Lid, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19 oktober 2013.

feedback

Geef ons feedback en verbeter de website!